Τμήμα Πληροφορικής - Πρακτική Άσκηση ΦοιτητώνΕυρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ 2007-13
Γενικά
Σκοπός της Πρακτικής άσκησης.
  Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν 1404/83 για τη "Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι." καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως μέρος του διδακτικού έργου και ως εκ τούτου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ). Οι σπουδαστές με την εμπειρία που αποκτούν μέσα από το θεσμό της πρακτικής άσκησης έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όταν αναζητούν απασχόληση μετά την αποφοίτησή τους. Ο θεσμός της πρακτικής άσκησης αποσκοπεί:Πρακτική Άσκηση
  • Στην ενημέρωση των ασκουμένων για τη διάρθρωση και λειτουργία των μονάδων παραγωγής ή υπηρεσιών, για τους κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή των ασκουμένων στις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών.
  • Στο συσχετισμό των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών με τα προβλήματα των χώρων εφαρμογής.
  • Στην επαφή των σχολών του Τ.Ε.Ι. με τους χώρους παραγωγής και εφαρμοσμένης έρευνας για τη δημιουργία αμφίδρομης σχέσης μεταξύ τους.
Γενικές πληροφορίες που αφορούν την πρακτική άσκηση.

  Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται εφόσον ο σπουδαστής:
α) διανύει το 8ο (ή μεταγενέστερο) εξάμηνο των σπουδών του,
β) έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα 12 μαθήματα ειδικότητας,ο αριθμός των οποίων μπορεί να διαφοροποιηθεί με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ Αθήνας,
γ) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του
προγράμματος σπουδών.

  Η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε: ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. Εάν οι φορείς αυτοί δεν έχουν ως κύριο αντικείμενο των εργασιών τους την πληροφορική μπορούν να απασχολήσουν σπουδαστές με την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο και η φύση της εργασίας των ασκουμένων, σαφώς και σχετίζεται με το χώρο της πληροφορικής, υπό ευρεία έννοια. Η επιλογή του φορέα μπορεί να γίνει και από τον ίδιο το σπουδαστή. Βέβαια η επιλογή αυτή θα πρέπει να εγκριθεί από την επιτροπή πρακτικής άσκησης.

  Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 6 μήνες και πραγματοποιείται σε δύο περιόδους: 1η Οκτωβρίου έως 31η Μαρτίου και 1η Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου. Ο καθορισμός των δυο αυτών περιόδων κρίνεται, αναγκαίος, για λόγους καλύτερου προγραμματισμού και οργάνωσης της πρακτικής άσκησης. Ωστόσο εάν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι και με απόφαση της επιτροπής πρακτικής άσκησης μπορούν να μην ισχύουν τα προηγούμενα χρονικά πλαίσια. Αυτό αφορά μόνο τον ιδιωτικό φορέα και εφόσον η θέση εξασφαλίζεται από τον ενδιαφερόμενο.

  Οι φορείς που επιθυμούν να απασχολήσουν σπουδαστές του τμήματος στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, δημιουργούν έναν λογαριασμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και στη συνέχεια προσφέρουν θέσεις εργασίας, χρησιμοποιώντας το user name και το password που τους έχει παραχωρήσει ο διαχειριστής του συστήματος.

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο σπουδαστής.
  Κάθε σπουδαστής που πρόκειται να πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση, υποβάλλει σχετική αίτηση στο τμήμα, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την πρακτική άσκηση. Η αίτηση αυτή εγκρίνεται όταν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, ή απορρίπτεται σε διαφορετική περίπτωση. Στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ο σπουδαστής ενημερώνεται για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας από την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στη συνέχεια, ο σπουδαστής σε συνεργασία με την επιτροπή πρακτικής άσκησης επικοινωνεί και έρχεται σε επαφή με τον ενδιαφερόμενο φορέα. Μέσα από τη διαδικασία των συνεντεύξεων οι φορείς επιλέγουν το σπουδαστή και συντάσσουν μια βεβαίωση απασχόλησης. Στη βεβαίωση αυτή ο φορέας πιστοποιεί την πρόθεσή του να απασχολήσει το συγκεκριμένο σπουδαστή στο πλαίσιο του θεσμού της πρακτικής άσκησης (αναφέροντας συγκεκριμένες ημερομηνίες), προσδιορίζει το αντικείμενο απασχόλησής του και ορίζει έναν υπεύθυνο να επιβλέπει τις εργασίες και τις επιδόσεις του ασκούμενου. Η βεβαίωση αυτή θα πρέπει να σταλεί σε πρωτότυπη μορφή στο τμήμα. Ο σπουδαστής, εφόσον εγκριθεί η βεβαίωση απασχόλησης από την επιτροπή πρακτικής άσκησης, προμηθεύεται από τη γραμματεία του τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά και τα προσκομίζει στο φορέα που θα απασχοληθεί:
1. Όταν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μέσω ΟΑΕΔ:
Α) Βεβαίωση με τα στοιχεία του σπουδαστή, για το ότι δικαιούται να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση.
Β) Το βιβλίο πρακτικής άσκησης.
Γ) Ειδική σύμβαση εργασίας σε 3 αντίγραφα.
Τα τρία αντίγραφα της ειδικής σύμβασης εφόσον υπογραφούν και σφραγιστούν από το φορέα απασχόλησης επιστρέφονται στη γραμματεία του τμήματος όπου και υπογράφονται από τον προϊστάμενο του τμήματος. Στη συνέχεια δύο αντίγραφα της σύμβασης θα πρέπει να προσκομιστούν στο φορέα απασχόλησης.

2. Όταν η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται μέσω ΕΣΠΑ:
Α) Βεβαίωση με τα στοιχεία του σπουδαστή, για το ότι δικαιούται να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση.
Β) Το βιβλίο πρακτικής άσκησης.
Γ) Ειδική σύμβαση εργασίας σε 4 αντίγραφα.
Τα τέσσερα αντίγραφα της ειδικής σύμβασης, αρχικά, τα υπογράφουν ο σπουδαστής και ο φορέας απασχόλησης (απαραίτητη η σφραγίδα του φορέα) και στη συνέχεια ο επιστημονικός υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και ο Ιδρυματικός υπεύθυνος του έργου. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι υπογραφές, ο σπουδαστής παίρνει δύο (2) αντίγραφα της σύμβασης (ένα για τον ίδιο κι ένα για τον φορέα απασχόλησης).
Δ) Το «Έντυπο 2», το οποίο αφού συμπληρωθεί από το σπουδαστή, επιστρέφεται στο Τμήμα.
Ε) Το «Έντυπο 1», το οποίο αφού συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί από το φορέα απασχόλησης, επιστρέφεται στο Τμήμα.

Κριτήρια επιλογής των φοιτητών/τριών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ
Η επιλογή γίνεται από τα μέλη της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Τα ονόματα των φοιτητών/τριών που επιλέγονται, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δυνητικά δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών

  Αφού περατωθεί η πρακτική άσκηση, εντός 20 ημερών, ο σπουδαστής επιστρέφει συμπληρωμένο το βιβλίο της πρακτικής άσκησης στη γραμματεία του τμήματος και καταθέτει μια βεβαίωση από το φορέα απασχόλησής του η οποία αφού, αναφέρει τις ημερομηνίες έναρξης και περάτωσης της πρακτικής άσκησης καθώς και το αντικείμενο απασχόλησής του, θα πιστοποιεί ότι ο συγκεκριμένος σπουδαστής περάτωσε με επιτυχία την πρακτική του άσκηση.

  Το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρώνεται από το σπουδαστή κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του. Συγκεκριμένα περιγράφει σε αυτό αναλυτικά και με σαφήνεια τις εργασίες με τις οποίες ασχολήθηκε σε εβδομαδιαία μα και μηνιαία βάση. Εκτός από το σπουδαστή το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρώνεται και από τον υπεύθυνο του φορέα που έχει οριστεί για την επίβλεψη του σπουδαστή. Τα σημεία που συμπληρώνονται από τον υπεύθυνο υπογράφονται από αυτόν και σφραγίζονται με τη σφραγίδα του φορέα.

Επιτροπή πρακτικής άσκησης:
Πρόεδρος : Δημήτρης Κεχαγιάς, Καθηγητής, dkehayas@teiath.gr
Μέλος : Αντώνης Μπόγρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, abogris@teiath.gr
Μέλος : Ιωάννης Βογιατζής, Επίκουρος Καθηγητής, voyageri@teiath.gr